top of page

Organizers

General Chair:  

Shahram Ghandeharizadeh, USC, shahram@usc.edu


Program Committee:

Hamed Alimohammadzadeh, USC
Yang Chen, USC
Heather Culbertson, USC

Ellen Do, UC-Boulder
Luis Garcia, Utah
Vincent Oria, NJIT
Hang Qiu, UC-Riverside
Zhaowei Tan, UC-Riverside
Demetri Terzopoulos, UCLA

Nima Yazdani, USC
Shuqin Zhu, USC


Communications Chair:  

Hamed Alimohammadzadeh, USC, halimoha@usc.edu


Publicity Chair:  

Zhaowei Tan, ztan@ucr.edu

bottom of page