top of page

Organizers

 • General Chair:  Shahram Ghandeharizadeh, USC, shahram at usc dot edu

 • Program Committee:
  Hamed Alimohammadzadeh, USC
  Prabhakaran Balakrishnan, UT Dallas
  Yang Chen, USC
  Heather Culbertson, USC
  Luis Garcia, Utah
  Vincent Oria, NJIT
  Hang Qiu, UC-Riverside
  Zhaowei Tan, UC-Riverside
  Nima Yazdani, USC
  Shuqin Zhu, USC

 • Communications Chair:  Hamed Alimohammadzadeh, USC, halimoha at usc dot edu

 • Publicity Chair:  Zhaowei Tan, ztan at ucr dot edu

bottom of page